ความหมายของเครื่องหมายข้อความ

ในการเขียนข้อความให้ถูกต้องจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานบางประการ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเคารพกฎไวยากรณ์ปฏิบัติตามกฎการสะกดคำและใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบริบท

ในทำนองเดียวกันเพื่อให้การเขียนมีความเชื่อมโยงกันภายในและเธรดเชิงโต้แย้งจำเป็นต้องใช้ชุดของเครื่องหมายข้อความนั่นคือชุดของโครงสร้างทางภาษาที่สั้นและเป็นอิสระซึ่งทำหน้าที่จัดโครงสร้างคาดการณ์และเชื่อมต่อประโยค

จุดประสงค์ของพวกเขาคือการปรับปรุงการเชื่อมโยงกันและการทำงานร่วมกันภายในของงานเขียน

รูปแบบต่างๆของเครื่องหมายข้อความ

หากเราต้องการเน้นย้ำหรือเสริมการประเมินเราสามารถใช้สูตรต่างๆเช่น "ที่สำคัญที่สุด" "ในคำอื่น ๆ " "กล่าวคือ" "นั่นคือ" "ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น" เป็นต้น

หากเราตั้งใจจะจัดโครงสร้างหรือจัดระเบียบอาร์กิวเมนต์ด้วยลำดับชั้นที่แน่นอนเราสามารถใช้สูตรต่อไปนี้: "ก่อน" "เพื่อเสร็จสิ้น" "ในทางกลับกัน" "สุดท้าย" "ยัง" ฯลฯ

หากคุณต้องการสื่อสารถึงแนวคิดเกี่ยวกับการประมาณคุณสามารถใช้เครื่องหมายต่อไปนี้: "around", "ประมาณ", "some" และอื่น ๆ

ในการสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจะใช้โครงสร้างบางส่วน: "ดังนั้น" "แล้ว" "ตามลำดับ" "เพราะฉะนั้น" ...

หากจุดประสงค์ของข้อความที่เขียนคือการเปรียบเทียบเครื่องหมายข้อความที่ใช้บ่อยที่สุดคือ "like" หรือ "like"

เครื่องหมายของฝ่ายค้านที่พบบ่อยที่สุดคือ: "but", "yet", "even so", "อย่างไรก็ตาม" และ "อย่างไรก็ตาม"

ความน่าจะเป็นหรือข้อสงสัยถูกถ่ายทอดด้วยสูตรต่างๆเช่น "อาจ" "จึงดูเหมือน" "อาจจะ" และอื่น ๆ

บางครั้งมีการใช้เครื่องหมายข้อความที่ให้ความต่อเนื่องของวาทกรรมเช่น "ดี" หรือ "มีการพูดแบบนี้"

ในการสื่อสารด้วยปากเปล่ามีการใช้โครงสร้างบางอย่างเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะขอบและไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับข้อความเช่น "โดยวิธีการ" หรือ "ตอนนี้ที่ฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้"

องค์ประกอบที่ช่วยในการตีความข้อความหรือข้อความปากเปล่า

เครื่องหมายหรือตัวเชื่อมต่อแบบข้อความอนุญาตให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองแนวคิดขึ้นไปที่รักษาการเชื่อมต่อเชิงตรรกะบางอย่าง หากไม่มีการใช้โครงสร้างเหล่านี้อย่างเหมาะสมข้อความจะสูญเสียความเชื่อมโยงและความหมาย

ในทางกลับกันมันเป็นแหล่งข้อมูลทางภาษาที่ช่วยให้สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วในกระบวนการโต้แย้ง การใช้เครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถเป็นตัวชี้ขาดในการแสดงข้อความได้อย่างถูกต้อง

จากมุมมองทางภาษาตัวเชื่อมต่อข้อความเป็นองค์ประกอบต่อพ่วงกล่าวคือไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อความพื้นฐาน แต่หากไม่มีพวกเขาจะเป็นไปไม่ได้ที่จะแปลความหมายของข้อความ

เครื่องหมายที่พบมากที่สุด ได้แก่ ตัวจัดระเบียบตัวเชื่อมต่อตัวปรับรูปแบบและการโต้แย้ง องค์ประกอบเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารทั้งลายลักษณ์อักษรและปากเปล่า

ภาพ: Fotolia - Tinica 10