ความหมายของเอนทิตี

แนวคิดของการเป็นเป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงกับภววิทยาและแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นหรือการดำรงอยู่ของสิ่งต่างๆ เราเข้าใจโดยเอนทิตีทุกอย่างที่คิดว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนามธรรมหรือรูปธรรม ดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่าคำนี้มีความกว้างมากและสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบหรือสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามสิ่งที่รวมพวกเขาทั้งหมดเข้าด้วยกันและทำให้พวกเขาเท่าเทียมกันคือแนวคิดเรื่องการดำรงอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและมีความเป็นตัวตนหรือการดำรงอยู่

ดังที่กล่าวแล้วว่าแนวคิดของการเป็นสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบหรือสิ่งต่างๆได้ ดังนั้นคำอธิบายพื้นฐานที่สุดของการเป็นคือสิ่งที่มีอยู่ ในคำอธิบายนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถใส่ได้ในความเป็นจริงเกือบทั้งหมด ในแง่นี้เอนทิตีอาจเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวได้เช่นสัตว์หรือแม้แต่มนุษย์เนื่องจากทั้งสองเป็นเอนทิตีที่มีอยู่ในโลกนี้ แต่เอนทิตีอาจเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นสัญญาณไฟจราจรอาคาร ไม่สำคัญว่าพวกเขาจะไม่เคลื่อนไหวหรือมีวิวัฒนาการเพราะความคิดนั้นมีอยู่จริง

คำนี้มักใช้เพื่ออ้างอิงถึงสิ่งที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมหรือปรากฏการณ์ที่สมมติว่าองค์กรบางอย่างในระดับกฎหมายหรือระดับการบริหาร ดังนั้นสถาบันหน่วยงาน บริษัท หรือสถานประกอบการจึงถูกเข้าใจว่าเป็นหน่วยงานในแง่ของการเป็นตัวแทนและสถานะทางกฎหมายที่พวกเขามีและเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่างๆเช่นองค์กรตามลำดับชั้นเอกสารและกฎบัตรพื้นฐานวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองทางสังคมเป็นต้น หน่วยงานเหล่านี้มักเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ประกอบกันเป็นหน้าที่ที่แตกต่างกันในชุมชนและประกอบด้วยคน แต่ในแง่ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเป็นนามธรรมหรือไม่ชัดเจนและเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อจัดระเบียบชีวิตของเขาในสังคม