ความหมายของกฎข้อบังคับด้านแรงงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ใช่ระบบที่วุ่นวายซึ่งทุกคนสามารถทำในสิ่งที่ต้องการได้ตลอดเวลา แต่งานยังถูกควบคุมโดยรหัสของตัวเองซึ่งสะท้อนให้เห็นในกฎระเบียบที่ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการจัดการที่ดีของธุรกิจ คนงานที่ทำสัญญาทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานของ บริษัท มีสิทธิ แต่ก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตาม และการลงนามในสัญญาให้คุณค่าทางกฎหมายแก่การแลกเปลี่ยนบริการนี้

กฎระเบียบด้านแรงงานควบคุมความสัมพันธ์ของระบบแรงงานที่เกิดขึ้นในสถานที่เฉพาะ ควรชี้ให้เห็นว่ากฎไม่ได้เป็นสากลสำหรับทุกคน แต่แต่ละประเทศมีรหัสของตัวเอง ดังนั้นกฎจึงใช้ได้ในบางประเทศในบริบทของตนเอง

มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตาม

กฎระเบียบด้านแรงงานแสดงให้เห็นคุณค่าของกฎหมายในฐานะระบบระเบียบทางกฎหมาย อาจมีมาตรฐานสากลมาตรฐานระดับชาติอื่น ๆ หรือมาตรฐานเฉพาะสำหรับชุมชนเฉพาะ

กฎระเบียบด้านแรงงานมีลักษณะเป็นองค์รวมกล่าวคือตอบสนองต่อทุกเรื่องทางธุรกิจจากมุมมองที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นครอบคลุมถึงการป้องกันอันตรายจากการทำงานและยังกล่าวถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ตามกฎระเบียบที่กำหนดให้มีการจัดการเรื่องในชีวิตประจำวันเช่นจำนวนวันพักร้อนที่คนงานมีต่อปีด้วย ข้อบังคับนี้รวบรวมกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับกับสถานการณ์เฉพาะที่อาจเกิดขึ้นในที่ทำงานดังนั้นจึงเป็นคำถามสำหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ประเภทนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการธุรกิจและองค์กรที่ดี เกณฑ์ของความยุติธรรมยังมีอยู่ในกฎข้อบังคับทั้งหมด

บรรทัดฐานที่ควบคุมระบบแรงงาน

กฎทุกข้อเป็นข้อบ่งชี้ที่ต้องปฏิบัติตามและการไม่ปฏิบัติตามกฎนั้นก่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่นคนงานสามารถถูกไล่ออกจากงานได้หากเขาไม่ปฏิบัติตามกฎอย่างต่อเนื่องและขาดงานโดยไม่มีคำอธิบาย อย่างไรก็ตามกฎเหล่านี้สามารถตรวจสอบได้ด้วยเหตุผลกล่าวคือกฎเหล่านี้สามารถเปิดให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ

รูปภาพ: iStock - djedzura / EdStock